Condicions de servei de Comentaris en notes de Gironanoticies.com
Els presents Termes i Condicions del Servei de Comentaris a les notes de Gironanoticies.com (els "T & C") es subscriuen entre el client que accepti els mateixos electrònicament (el "Client"). Aquests Termes i condicions regulen la utilització del servei, segons es detalla seguidament.

Gironanoticies.com es reserva el dret de modificar qualsevol dels termes i condicions aquí continguts, en qualsevol moment ia la seva sola discreció, pel sol fet de publicar una nova versió dels mateixos al lloc Gironanoticies.com (el "Lloc") . L'ús continuat de la seva part del Servei que segueixi a la publicació d'una nova versió de Termes i Condicions, constituirà de la seva part l'acceptació de la nova versió.

1. Descripció del Servei. Els comentaris a les notes de Gironanoticies.com són un servei de publicació web i d'allotjament opcional (el "Servei"). Vostè serà responsable de totes les activitats que ocorrin sota el seu nom d'usuari. Així mateix, accepta que el Servei es presta TAL QUAL i SEGONS DISPONIBILITAT. Gironanoticies.com declina tota responsabilitat per la disponibilitat, oportunitat, seguretat o fiabilitat del Servei o de qualsevol altre programari de client. Gironanoticies.com també es reserva el dret de modificar, suspendre o interrompre el Servei amb o sense previ avís en qualsevol moment i sense cap responsabilitat envers vostè.
El Servei només pot usar-se a partir dels divuit (18) anys. Gironanoticies.com es reserva el dret de rebutjar prestar el servei a qualsevol persona en qualsevol moment sense previ avís, sigui quin sigui el motiu.

2. Ús apropiat. Vostè accepta que és responsable de l'ús que vostè mateix faci del Servei, de les entrades que publiqui i de les conseqüències derivades. A més, d'usar el Servei d'acord amb les lleis, normes i regulacions locals, estatals, nacionals i internacionals que siguin aplicables.
Li recomanem que revisi periòdicament la versió més actualitzada dels presents Termes i Condicions. Gironanoticies.com, a la seva discreció, pot modificar o revisar els presents en qualsevol moment, i vostè accepta que quedarà vinculat per aquestes modificacions o revisions.
La infracció de qualsevol dels aspectes anteriorment esmentats, pot causar el cessament d'aquest Servei i us suposa sancions així com qualsevol altre tipus de conseqüències legals. Gironanoticies.com es reserva el dret, però no tindrà cap tipus d'obligació de fer-ho, d'investigar l'ús del servei per (a) determinar si s'han infringit els presents Termes i Condicions o (b) si es compleix amb les lleis, regulacions i processos legals aplicables.

3. Privacitat. Com a condició per utilitzar el Servei, accepta els termes de la Política de privacitat de Gironanoticies.com (http://Gironanoticies.com/politicade privacitat), que s'actualitzaran ocasionalment, tal com s'especifica en la versió més recent en el moment en què faci ús del Servei. Accepta que Gironanoticies.com pot accedir a la seva informació personal o revelar, incloent el contingut de les seves comunicacions, si així es requereix a Gironanoticies.com per al compliment de processos legals o requeriments judicials, o quan es prevegi en aquestes Condicions de servei i en la política de privacitat general de Gironanoticies.com.

4. Pràctiques generals relatives a l'ús i emmagatzematge de dades. Vostè accepta que Gironanoticies.com no assumeix cap responsabilitat per la supressió o no emmagatzematge o transmissió del contingut i altres comunicacions mantingudes a través del Servei. Gironanoticies.com es reserva el dret a establir límits sobre l'ús i emmagatzematge a la seva discreció en qualsevol moment i sense notificació prèvia.

5. Contingut del Servei. Gironanoticies.com no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut de tercers (incloent, sense límit, qualsevol tipus de virus o altres elements perjudicials), ni tampoc té cap obligació de controlar-lo. Gironanoticies.com es reserva el dret en qualsevol moment de suprimir o rebutjar la distribució de qualsevol contingut al Servei, com a continguts que infringeixin les condicions d'aquests Termes i Condicions. Gironanoticies.com també es reserva el dret d'accedir, llegir, preservar i fer pública qualsevol tipus d'informació que raonablement cregui necessària per (a) complir qualsevol llei, regulació, procés legal o sol · licituds judicials aplicables, (b) aplicar o executar aquests Termes i Condicions, incloent la investigació de possibles infraccions, (c) detectar, prevenir, o de qualsevol manera abordar casos o situacions de frau, seguretat o temes tècnics, (d) respondre a sol · licituds d'assistència dels usuaris o (i) protegir els drets , propietat o seguretat de Gironanoticies.com, els seus usuaris i el públic. Gironanoticies.com no serà responsable de l'exercici o no dels seus drets segons aquests Termes i Condicions.

6. Drets de la propietat intel · lectual. Drets de la propietat intel · lectual de Gironanoticies.com. Vostè reconeix que Gironanoticies.com té tots els drets, títols i interessos sobre i per al Servei, incloent tots els drets de propietat intel · lectual (els "Drets de Gironanoticies.com"), i que aquests estan salvaguardats per les lleis de la República Argentina i internacionals de protecció de la propietat intel · lectual. En conseqüència, accepta no copiar, reproduir, alterar, modificar ni crear treballs que es derivin del Servei. D'altra banda, també accepta no utilitzar robots, aranyes, altres dispositius automatitzats o processos manuals per controlar o copiar qualsevol contingut del Servei. Tal com es descriu a continuació, els Drets de Gironanoticies.com no inclouen els continguts de tercers usats com a part del Servei, incloent el contingut de comunicacions que apareixen al Servei.
Els seus drets de propietat intel · lectual. Gironanoticies.com renúncia a la propietat o control sobre qualsevol Contingut que vostè enviï, publiqui o mostri al Servei d'Gironanoticies.com oa través d'aquest. Vostè o el tercer proveïdor de llicències es reserven totes les patents, marques comercials i drets d'autor de qualsevol Contingut que publiqui, enviï o mostri en el servei de Gironanoticies.com o través d'aquest, i és responsable de protegir aquests drets segons correspongui. En enviar, publicar o mostrar Contingut en oa través del servei de Gironanoticies.com que està a disposició dels membres del públic, vostè concedeix a Gironanoticies.com una llicència internacional no exclusiva i gratuïta per reproduir, publicar i distribuir aquest Contingut en el servei de Gironanoticies.com únicament per mostrar i distribuir aquest servei. Igualment, Gironanoticies.com es reserva el dret a rebutjar l'admissió, publicació, mostra o transmissió de qualsevol Contingut a la seva discreció.
Vostè manifesta i assegura que té tots els drets, poders i autoritat necessaris per concedir els drets atorgats pel present document a qualsevol Contingut enviat.

7. Prohibida la revenda del servei. Llevat que Gironanoticies.com ho autoritzi expressament per escrit, no podrà reproduir, duplicar, copiar, vendre, comerciar, revendre o explotar amb propòsits comercials (a) cap part del Servei, (b) la utilització del Servei ni (c) l'accés a aquest.

8. Representacions i garanties. Vostè manifesta i garanteix que (a) tota la informació que proporcioni a Gironanoticies.com per participar en el Servei és correcta i està actualitzada, i que (b) disposa de tots els drets, facultats i poders necessaris per a complir amb els presents Termes i Condicions i dur a terme els actes que li siguen requerits en virtut dels mateixos.

9. Cancel · lació i suspensió. Gironanoticies.com pot, al vostre gust, en qualsevol moment i per qualsevol motiu, donar per finalitzat el Servei, resoldre aquests Termes i Condicions.

10. Indemnització. Vostè accepta mantenir indemne i indemnitzar Gironanoticies.com i els seus afiliats, societats vinculades, representants, apoderats i empleats davant reclamacions de tercers relacionades amb l'ús que feu del Servei, incloent la responsabilitat o despesa ocasionada per les reclamacions, pèrdues, danys (reals o resultants), litigis, resolucions, costes processals i honoraris d'advocats, de qualsevol tipus i naturalesa. En aquest cas, Gironanoticies.com li farà arribar una notificació escrita d'aquesta reclamació, litigi o acció.

11. Acord complet. Els presents Termes i Condicions constitueixen l'acord complet entre vostè i Gironanoticies.com, que regeix l'ús que feu del Servei i substitueix qualsevol acord anterior entre vostè i Gironanoticies.com. Així mateix, estarà subjecte a les condicions i els termes addicionals que resultin aplicables quan utilitzi o adquireixi altres serveis de Gironanoticies.com, serveis dels seus afiliats, contingut de tercers o bé programari de tercers.

12. Renúncia i independència de les condicions. El fet que Gironanoticies.com no posi en pràctica o no garanteixi el compliment d'algun dret o disposició d'aquestes Condicions d'ús no constituirà una renúncia a aquest dret o disposició. Si un tribunal de jurisdicció competent considera que alguna clàusula de les Condicions d'ús no és vàlida, les parts acorden que aquest tribunal ha de procurar interpretar les intencions de les parts tal i com es reflecteixen en la disposició. Les altres provisions conservaran la seva plena validesa i eficàcia.

13. Elecció de l'ordenament jurídic; jurisdicció; Fòrum. Aquestes Condicions del servei s'han elaborat i es regiran d'acord amb les lleis de la República Argentina. Qualsevol reclamació, procés legal o litigi que sorgeixi en relació amb el Servei serà atès exclusivament davant els tribunals ordinaris en el Comercial de la Ciutat de Buenos Aires, de manera que accedeix a sotmetre a la jurisdicció dels seus tribunals.

14. Informació sobre drets d'autor. La nostra política consisteix a respondre als avisos de presumptes infraccions d'acord amb la Llei de drets d'autor El servei inclou un botó "Denunciar" que li permetrà a l'usuari comunicar la infracció a qualsevol dels punts exposats més amunt.

Tancar